ช่างสิบหมู่

เป็นวัฒนธรรมทางด้านศิลปะในกระบวนช่างไทย  ได้แก่ ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างปั้น ช่างหุ่น ช่างรัก ช่างบุ และ ช่างปูน
มีบทกลอนกล่าวถึงงานช่างไว้ดังนี้

“ช่างเชี่ยวช่างชาญเป็นงานช่าง
ช่างสร้างช่างสรรค์เป็นงานศิลป์
ช่างควรช่างเคียงคู่ธานินทร์
ช่างสืบมิสูญสิ้นงานโบราณ
คือ ช่างเขียน ปั้น หุ่น แกะ สลัก
อีกช่างรัก กลึง หล่อ บุ ปูน ประสาน
เป็นตำนานช่างไทยมาแต่กาล
ชนประชาเรียกขานช่างสิบหมู่”

ปัจจุบันช่างไทยโบราณยังคงมีปรากฏให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชม นับเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ไม่ซ้ำแบบใครในโลก
แต่น่าเสียดายที่ผลงานต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏชื่อของผู้ที่สร้างสรรค์ผลงาน

Woodworker Academy ต้องการถ่ายทอดความรู้ และ แชร์ประสบการณ์ ในการทำงานไม้ ถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานไม้
เพื่อให้เป็นประโยฃน์กับคนอีกหลายๆคนทั่วไป